Photograph - & HuaYuan Wang, Studio Photo Shoot - Bat Girl & Mercury Girl
Seoul, 2013-14